Algemene voorwaarden

1 Begrippen
De organisatie: Studiebegeleiding De Wiswijzer
De cliënt: de ouder of ieder ander die een leerling bij Studiebegeleiding De Wiswijzer onderbrengt en de verschuldigde betalingen verricht.
De leerling: degene die de studiebegeleiding volgt.
Studiebegeleidng : de door De Wiswijzer georganiseerde dagelijkse bijeenkomsten, met als doel het begeleiden van leerling met wiskunde en bij het maken van hun huiswerk.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie studiebegeleiding zal verzorgen aan een door de cliënt aan te wijzen leerling.

2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeen gekomen.

3 Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven gedaan door de organisatie hebben een beperkte geldigheidsduur.
Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in brochures, folders en op de website van de organisatie zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen.
Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 3 maanden.
Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders is vermeld.

4 Aanvang en duur van de overeenkomst
Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de cliënt een leerling schriftelijk aanmeldt voor deelname aan studiebegeleiding. In de overeenkomst staat de aanvangsdatum van de studiebegeleiding vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5 Levering en levertijd
Alle datums voor de studiebegeleiding zijn naar beste weten vastgesteld.
Bij het vervallen van data zal de organisatie de cliënt daarvan onverwijld in kennis stellen.

6 Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7 Prijzen
Op de diensten is het BTW 0-tarief van toepassing.
Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

8 Betalingsvoorwaarden
Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de studiebegeleiding te weigeren totdat de betaling binnen is.

Voor de studiebegeleiding wordt vooraf geen factuur verstrekt. Bij aanmelding ontstaat automatisch een betalingsverplichting, zie inschrijfformulier. Na ontvangst van de betaling verstrekt de organisatie desgewenst een betalingsbewijs in de vorm van een factuur of kwitantie.

Een annulering door de leerling van reeds ingeroosterde lesuren dient 48 uur vooraf doorgegeven te worden. Indien de annulering later wordt ontvangen, wordt het afgesproken tarief berekend.

In geval van niet tijdige betaling is de cliënt automatisch in gebreke. Over de periode gerekend van af de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie is de cliënt over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

In geval van niet tijdige betaling is bij een eerste schriftelijke herinnering € 10 en bij een tweede schriftelijke herinnering € 20 administratiekosten verschuldigd. Alle door de organisatie ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk zijn voor rekening van de cliënt, behalve indien bij rechterlijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 % van het gevorderde te bedragen. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

9 Verplichtingen van de leerling
De leerling is verplicht zorgvuldig zijn schoolagenda bij te houden en de organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de studiebegeleiding.

De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding.

10 Vertrouwelijkheid
De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling.

11 Aansprakelijkheid en reclame
De organisatie heeft ten overstaan van de cliënt en de leerling met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting.

De organisatie is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.

Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de organisatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de cliënt is betaald. De organisatie heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming de schade schriftelijk meldt bij de organisatie.

12 Ontbinding
De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als:

– de cliënt of de leerling niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;

– de cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;

– de cliënt een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn.

13 Geschillen
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.

In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.